Algemene voorwaarden TennisEvents

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toegepast worden verstaan wij onder:

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • TennisEvents: Tennis Events, Angelenweg 153, 5349 TG Oss;
 • Klant: de (rechts)persoon die aan TennisEvents de opdracht heeft verstrekt tot organisatie van een activiteit;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en TennisEvents voor de organisatie van een activiteit;
 • Evenementen: de door TennisEvents georganiseerde clinics, privétrainingen, demonstratiewedstrijden, lezingen en andere activiteiten;
 • Evenement datum: de datum dat het volgens TennisEvents georganiseerde evenement zal worden uitgevoerd;
 • Locatie en tijd: de met de klant overeenkomen tijd en plaats van de activiteit.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen TennisEvents en de klant.

2.2  Afwijkende en aanvullende voorwaarden van de klant gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door TennisEvents zijn aanvaard.

2.3 Deze voorwaarden geleden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die door TennisEvents zijn ingeschakeld.

2.4 TennisEvents heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van deze website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door klanten na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de klant akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

2.5 Door het tekenen van een overeenkomst of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1 TennisEvents stuurt na persoonlijk contact een offerte. Alle door TennisEvents gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkeljik anders vermeld.

3.2 Nadat TennisEvents van de klant een bevestiging op de offerte heeft ontvangen, ontvangt de klant een opdrachtbevestiging ter informatie waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3  Vanaf het moment dat TennisEvents een bevestigde offerte ontvangen heeft, zijn er wijzigings- en annuleringskosten aan verbonden.

3.4 De persoon die namens of ten behoeven van een groep natuurlijke personen een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voorvloeien.

Artikel 4 – Uitvoering

4.1 De klant verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

4.2 TennisEvents is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een goede uitvoering van de verstrekt opdracht bij uitvoering van de overeenkomst.

4.3 De klant draagt evenentueel (indien nodig) zorg voor 1 begeleider/assistent/aangever per onderdeel, tenzij anders overeenkomen met TennisEvents. De begeleider beschikt over een tennisracket en speelsterkte 5 of hoger

Artikel 5 – Reiskosten

5.1 De reiskosten zullen vooraf kenbaar worden gemaakt in de offerte

5.2 De reiskosten zullen per evenement worden vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden in het kader van voorbereiding of uitvoering van het evenement worden deze doorberekend aan de klant.

Artikel 6 – Wijzigingen en Aanvullinge

6.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is TennisEvents gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de klant is vereist.

6.2 Wjzingen in onderdelen van het evenement op verzoek van de klant zullen door TennisEvents voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits hierover is gecommuniceerd met TennisEvents, uiterlijk 14 dagen voor de datum van het evenement. Eventuele meerkosten zullen worden doorberekend aan de klant.

6.3 Eventuele meerkosten bij het wijzigen van het aantal deelnemers worden doorberekend aan de klant

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van TennisEvents

7.1 Deelname aan de activiteiten van TennisEvents geschiedt voor eigen risico. TennisEvents is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de klant mocht lijden als gevolg van de activiteit, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan TennisEvents toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

7.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van TennisEvents voor schade van de Klant aangenomen moet worden, blijft de verplichtin van TennisEvents voor vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van TennisEvents ter zake van die schade uitkeert.

7.3 De klant dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een  nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de activiteit

7.4  De klant vrijwaart TennisEvents voor schade die derden mochten lijden als gevolg  van een aan de klant toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de activiteit. De klant dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 8 – Overmacht en annulering door TennisEvents

8.1 Indien de activiteit onverhoopt niet door kan gaan, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of wegens persoonlijke omstandigheden van onze tennistoppers, zijn er twee opties waaruit de klant kan kiezen:

 1. Er zal een vervangende tennistopper worden gearrangeerd. De eventuele meerkosten hiervan zijn voor rekening van TennisEvents. Mochten er meerdere opties zijn, dan mag de klant een keuze maken uit onze tennistoppers. Indien er geen keuze is en er één andere optie is zal deze door de klant moeten worden gerespecteerd.
 2. Er zal in overleg worden gekeken naar een vervangende datum binnen 6 maanden na de afgesproken oorspronkelijke datum.

In geen geval zal restitutie plaatsvinden.

Artikel 9 – Annuleringen klant

9.1 Indien vanwege extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht, waardoor de activiteit van TennisEvents niet buiten gegeven kan worden is de klant zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van een indoor accommodatie.

9.2 Indien het contract getekend is ontstaat er een verbintenis. Indien de klant de verbintenis wil verbreken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • > 1 jaar voor de opwachtingsdatum 25% van de afgesproken totaalprijs
 • Tot 6 maanden voor de opwachtingsdatum 50% van de afgesproken totaalprijs
 • Tot 3 maanden voor de opwachtingsdatum 75% van de afgesproken totaalprijs
 • < 1 maand voor de opwachtingsdatum 100% van de afgesproken totaalprijs

Artikel 10 – Betaling

10.1  De factuur wordt 1 maand voorafgaand aan de activiteit verstuurd en dient binnen 14 dagen na ontvangst door de klant te worden betaald.

10.2 Indien de klant na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de klant verplicht TennisEvents alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 11 – Privac

11.1 TennisEvents neemt de privacy van haar klanten zeer serieus. Bekijk voor meer informatie het Privacy Statement op de website.

Artikel 12 –  Copyright en portretrecht

12.1 Op alle door TennisEvents geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van TennisEvents. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van TennisEvent te gebruiken. Naast de website geldt dit ook voor foto’s en teksten op social media (Twitter, Facebook en Instagram) en offline content zoals flyers en posters.

12.2 TennisEvents behoudt zich het recht om foto- en videomatieraal te schieten tijdens evenementen. Indien de klant (of een deelnemer aan een van de activiteiten van TennisEvents) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk te worden aangegeven.

12.3 Aan door TennisEvents gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 13 – Nederlands Recht

13.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen klant en TennisEvents is Nederlands Recht van toepassing.